Casemanagement

Wat is casemanagement?

“Casemanagement is een procedure in de menselijke diensten en hun organisatie met het doel om in individuele gevallen de nodige ondersteuning, behandeling, begeleiding, promotie en zorg aan mensen te bieden. Tegelijkertijd is de aanpak een programma waarmee prestatieprocessen in een zorgstelsel en op afzonderlijke terreinen van de sociale en gezondheidszorg effectief en efficiënt kunnen worden gestuurd.”

Casemanagement verwijst naar een behoeftegerichte controle (“management”) van een casussituatie (“case”) om een ​​persoonlijk probleem aan te pakken. Het speelt zich af binnen een organisatie en in de regionale aanbodstructuur. Casemanagement is daarom een ​​actieconcept dat het georganiseerde proces en de regionale aanbodstructuur verandert, waarbij verschillende beroepen en organisaties sectoroverschrijdend kunnen worden betrokken. De casus (“Case”) is de problematische leefsituatie waarin een persoon met ondersteuningsnood zich bevindt. De verwerking van de situatie en problematiek wordt beheerst op het referentieveld van de sociale en ruimtelijke omgeving, de betrokken organisaties en beroepen alsook het wettelijk kader. De zaak wordt niet door een persoon behandeld. Wat de persoon nodig heeft, wordt op de zaak aangegeven. Bij de beoordeling van de behoeften in individuele gevallen wordt rekening gehouden met de subjectieve wensen en behoeften van mensen die ondersteuning nodig hebben, die aan het begin van het proces worden vastgelegd, en met professionele beoordelingen. Het opnemen en meewegen van de wensen en behoeften van mensen die hulp nodig hebben, is van bijzonder belang bij casemanagement, zowel professioneel als ethisch, omdat alle controlediensten binnen een organisatie en in de regionale aanbodstructuur gericht zijn op het verbeteren van de dagelijkse sociale en gezondheidssituatie van mensen .

Multi-level aanpak: Case management is een aanpak van actie in de sociale en gezondheidszorg die (op het niveau van het individuele geval) is gericht op de technisch geverifieerde behoeften van de mensen die professionele ondersteuning nodig hebben, wat bijgevolg (op organisatieniveau) een casusgericht ontwerpen van structuren en processen in organisaties en in Proces van ondersteuning en probleemoplossing omvat verschillende beroepen, diensten en informele hulp in de regionale aanbodstructuur (netwerkniveau) en stemt deze af op de behoefte.

Toewijzing aan handelingsvormen: Op individueel casusniveau neemt casusmanagement vooral de vorm aan van advies, dat openstaat voor verschillende methodologische en procedurele accenten: b.v. B. in een systemische, resourcegerichte, krachtgerichte, oplossingsgerichte, motivatiebevorderende casemanagement, etc. Casemanagement is op organisatie- en netwerkniveau een controlegerichte benadering die open staat voor verschillende sociale management- en netwerk concepten, methoden en procedures. Organisaties en netwerken zijn verschillende sociale structuren met hun eigen grondwettelijke voorwaarden, die resulteren in verschillende vormen van controle.

Er zijn twee casemanagementmodellen te onderscheiden: algemeen en begeleidend casemanagement. Er is een algemeen casemanagement aanwezig wanneer er geen eigen diensten worden overgenomen voor de personen met ondersteuningsbehoeften met het directe optreden bij de bepaling van de behoefte, het formuleren van doelen en het overeenkomen van maatregelen in het kader van een serviceplan alsmede de coördinatie van diensten. Bij een bijbehorend casemanagement gaat het om het gelijktijdig op zich nemen van casemanagementtaken en functie- en beroepsgebonden eigen diensten. Door de verdeling van rollen en functies moet het begeleidend casemanagement verduidelijkt worden, zowel ten aanzien van de mensen die ondersteuning nodig hebben als met de netwerkpartners.

Verschillende beroepen en handelingsgerelateerde vormen en termen: Afhankelijk van het handelingsveld en het vakgerelateerd perspectief zijn er verschillende vormen van handelingsbenadering: b.v. B. Casemanagement in de verpleging, geneeskunde, administratie of maatschappelijk werk. Hoewel de technische en ethische grondslagen van casemanagement duidelijk kunnen worden genoemd, zijn ze bekend onder verschillende termen, afhankelijk van het werkterrein. Daarnaast worden termen als casemanagement, supportmanagement, de combinatie van case- en systeemmanagement en pilotmanagement soms als synoniemen gebruikt, soms als specifieke vormen en ter differentiatie van algemeen casemanagement.

Op het niveau van de georganiseerde zorg betekent zorgmanagement het ontwerpen van persoonsonafhankelijke zorgstructuren in de regionale zorgstructuur (netwerkniveau), in tegenstelling tot behoeftegericht en persoonsgebonden casemanagement.

Dit zijn onder meer professionele en informele vormen van hulp. Zorgmanagement is een voorwaarde voor casemanagement. De termen zorgbeheer, netwerkbeheer en systeembeheer worden als synoniemen gebruikt. Ongeacht het werk aan het individuele geval, wijzen ze een richting aan om de zorg in het regionale verantwoordelijkheidsgebied te optimaliseren.