Erfenis

Ik heb geërfd – wat nu?

Bij een overlijden hebben vooral naaste familieleden vaak te maken met erfrecht.

Ongeacht of de overledene een testament heeft gemaakt of dat de erfopvolging van toepassing is, de erfgenamen moeten worden geïdentificeerd en de nalatenschap wordt verwerkt. In ieder geval hebben de erfgenamen of erfgenamen tal van verplichtingen. Evenzo moeten de erfgenamen op de hoogte zijn van juridische valkuilen, zodat de erfenis voor hen geen financiële ramp wordt.

Erfelijkheid accepteren of erfenis weigeren?

Wanneer men verneemt dat men de erfgenaam is geworden van een overleden persoon, dan moet eerst een fundamentele vraag worden opgehelderd.

Als erfgenaam moet u beslissen of u de erfenis accepteert of verwerpt. U heeft maar een zeer korte termijn om deze beslissing te nemen.

Daarom kan vaak op dat moment een erfrecht advocaat u bijstaan in deze, soms moeilijke beslissing.

Als de overledene meer schulden heeft dan positieve bezittingen, dan spreekt alles in het voordeel van het afzien van de erfenis. Als u een erfenis met een te hoge schuldenlast aanvaardt, bent u in principe aansprakelijk met uw eigen privévermogen voor de schulden die door de erflater zijn opgebouwd. Als u deze erfgenaam wilt vermijden, moet u afstand doen van de erfenis. Is de afstand van de erfenis eenmaal uitgesproken, dan heeft men niets meer te maken met de nalatenschap van de erflater. U ontvangt dan niets uit het vermogen van de overledene, maar u hoeft zich geen zorgen te maken dat u als erfgenaam wordt gebruikt voor de schulden van de overledene.

Welke verplichtingen zijn verbonden aan een erfenis?

Als men echter besluit de erfenis te aanvaarden, heeft de erfgenaam een ​​breed scala aan taken. Als erfgenaam bent u primair verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Enerzijds omvat dit zeker het overnemen van het vermogen van de erflater. Anderzijds moet men er ook voor zorgen dat alle door de erflater achtergelaten schulden worden afgewikkeld. In principe gaat de erfgenaam lopende contracten aan en die welke door de erflater zijn gesloten. Dienovereenkomstig is de erfgenaam ook verplicht om de contracten van de erflater na te komen.

Of het nu gaat om een ​​huurovereenkomst voor woonruimte, een door de erflater afgesloten krantenabonnement of een clublidmaatschap van de erflater. Als de erfgenaam niet meer aan de betalingsverplichtingen uit deze contracten wil voldoen, moet hij de contracten zo spoedig mogelijk opzeggen. Ook de erfgenaam doet er goed aan zijn erfenis aan te geven bij de belastingdienst. De wet geeft de erfgenaam ook een korte termijn van slechts drie maanden voor een dergelijke melding.

Welke risico’s loopt u met een erfenis?

Ook voor de erfgenaam kan een erfenis riskant zijn. Natuurlijk is de eerste zorg hier dat de erfgenaam aansprakelijk is voor alle schulden van de overledene die op het moment van de erfenis bestonden. Naast oude schulden van de erflater moet de erfgenaam ook dergelijke betalingsvorderingen afhandelen die pas na de erfenis ontstaan. De wereld staat immers niet stil bij de erfenis. Had de overledene een bedrijf met werknemers, dan is de erfgenaam verantwoordelijk voor de loonvorderingen van de werknemers na de erfenis.

Hetzelfde geldt voor alle andere verplichtingen die de overledene tijdens zijn leven was aangegaan, maar die pas na de erfenis opeisbaar worden. Dit omvat met name ook typische erfrechtelijke verplichtingen die met een erfenis kunnen samenhangen. Een legaat dat door de erflater is achtergelaten ten gunste van een derde, moet in de regel door de erflater worden vervuld. En de erfgenaam heeft soms intensiever dan hij zou willen te maken met aanspraken op een verplicht deel die door de erfenis zijn ontstaan.

Het belangrijkste van elke erfenis is informatie die de erfgenaam nodig heeft om de nalatenschap te verwerken. De erfgenaam moet weten welke bezittingen beschikbaar zijn en hoe hoog de schulden van de overledene zijn. Hierbij is de erfgenaam grotendeels op eigen initiatief aangewezen. Hij moet proberen zo snel mogelijk een overzicht te krijgen van de boedelbeschrijving met behulp van bankafschriften en andere documenten. Hoe ordelijker de erflater zijn nalatenschap heeft achtergelaten, hoe gemakkelijker het is voor de erfgenaam.

Als de erflater zijn vermogen echter op verschillende rekeningen heeft gestort, mogelijk ook in het buitenland, en derden niet heeft geïnformeerd over zijn vermogensstructuur, dan kan de weg van de erfgenaam naar de nalatenschap behoorlijk hobbelig zijn. De erfgenaam kan geen hulp verwachten bij het verkrijgen van informatie van derden. In het bijzonder is de erfrechtbank niet verantwoordelijk voor het wijzen van de erfgenaam op de snelste weg naar het vermogen van de erflater.

Wat moet u doen als erfgenaam?

De aanvraag van een verklaring van erfrecht of een Europese verklaring van erfrecht bij de bevoegde rechtbank is vaak het centrale punt van de verwerking van erfenissen. Als de erfgenaam zich niet kan identificeren door middel van een notarieel testament of een erfovereenkomst, heeft hij bijna altijd zo’n officieel attest nodig, waaraan een vergoeding is verbonden, om zich te kunnen identificeren bij banken, verzekeringsmaatschappijen en andere derden . Om geen problemen met de belastingdienst te riskeren, moet de erfgenaam er altijd aan denken dat hij de erfenis moet aangeven bij de belastingdienst.